Jedną z zasad mediacji oprócz dobrowolności, bezstronności, neutralności jest zasada poufności.

Jest to zasada, która wiąże się z budowaniem poczucia bezpieczeństwa, zaufania oraz zachowaniem w tajemnicy wszystkich informacji ujawnionych w trakcie postepowania mediacyjnego.

Dlaczego zasada poufności jest tak bardzo istotna?

Łatwo wyobrazić sobie konsekwencje utraty dobrego wizerunku w sytuacji, kiedy dochodzi do konfliktu na płaszczyźnie biznesowej. Kierowanie sporów na drogę sądową niesie za sobą zagrożenia do których należy zaliczyć: utratę reputacji, utratę klientów, czas trwania oraz koszty związane z zaangażowaniem specjalistów. W sytuacji dużej konkurencji na rynku proces sądowy może wywołać negatywne skutki dla wyników biznesowych i dalszego rozwoju firmy.  Sposobem na zminimalizowanie strat spowodowanych sporem jest skorzystania z alternatywnych metod rozwiązywania sporów jakim jest mediacja. Mediacja ogranicza koszty a czas trwania sporu, który rozwiązany jest na pomocą mediacji jest zdecydowanie krótszy od sporu, który swój finał znalazł w sądzie. Zminimalizowane jest również ryzyko zbędnego rozgłosu i zaangażowania osób postronnych które w trakcie procesu sądowego mogłyby być powołane na świadków.

Dodatkowym argumentem skorzystania z mediacji jest gwarancja tego, że osoby zaangażowane w konflikt są zobowiązane do zachowania poufności w trakcie postępowania mediacyjnego oraz po jego zakończeniu.   

Zasadę poufności reguluje art. 1834 §2 Ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.

 „Mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji. Strony mogą zwolnić mediatora i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym z tego obowiązku.”;

O możliwości zwolnienia mediatora z zasady poufności mówi art. 2591 K.p.c.:

„Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji”.

Warto podkreślić, że jedynie zgoda obu stron może zwolnic mediatora z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.  Zgodna musi być wyrażona w sposób wyraźny i najlepiej na piśmie. Zwolnienie przez jedną ze stron będzie bezskuteczne.

Warto zadać sobie pytanie w jakim stopniu chcemy rozpowszechnić swój konflikt jak wiele osób chcemy w niego zaangażować a wybierając sposób rozwiązania konfliktu pomiędzy sądem a mediacją wziąć pod uwagę w jaki sposób nasze działania będą postrzeganie przez otoczenie biznesowe oraz społeczne?

Mediator Anna Franecka

propagatorka dialogu i alternatywnych metod rozwiązywania sporów.