Mediacja- korzyści:

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia.

Mediacja jest metodą nieformalną. Jej uczestnicy mają wpływ nie tylko na jej przebieg, ale także na wynik. Ugoda zawarta w wyniku mediacji jest wiążąca, a jej treść, dostosowana do możliwości i potrzeb uczestników.

Ugoda mediacyjna jest umową zawartą pomiędzy stronami konfliktu. Zawiera ona postanowienia mediacji wraz z rozwiązaniem konfliktu, które są korzystne dla obu stron.

W momencie, kiedy ugoda mediacyjna zostanie zatwierdzona przez sąd, zaczyna ona mieć tzw. moc prawną. Zgodnie bowiem z art. 18315 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem,  ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tzw. tytułem wykonawczym.

Jeśli strony nie wystąpią o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, ugoda taka ma charakter tylko ugody pozasądowej (umowy prawa cywilnego).

 
Co zyskujesz w sytuacji, kiedy skorzystasz z mediacji zakończonej ugodą? 
 • Sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli postępowanie zakończyło się zawarciem ugody przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji;
 • Sąd z urzędu zwraca stronie trzy czwarte uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy,
 • Sąd z urzędu zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli postępowanie w pierwszej instancji zakończyło się zawarciem ugody sądowej po rozpoczęciu rozprawy,
 • Sąd z urzędu zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w drugiej instancji, w której sprawa zakończyła się zawarciem ugody sądowej.
 • Zgodnie z art. 95 ust. 1 w pkt 8 nie pobiera się opłat od wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie umowy o mediację.
 
Co jeszcze zyskujesz? 
Odszkodowanie lub zadośćuczynienie uzyskane na podstawie ugody sądowej (a do takich należy również ugoda zawarta przed mediatorem, a następnie zatwierdzona przez sąd) mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dla porównania ugody zawarte np. w formie aktu notarialnego lub też w innej formie prawnej nie mogą podlegać zwolnieniu od opodatkowania. Zatem podatnik, który takie kwoty uzyska, będzie zobligowany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
Jaki jest koszt mediacji, do której strony zostały skierowane przez Sąd?
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r.
 • W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.
 • W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.
 • Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:
 • przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
 • wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;
 • korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.
 • W razie nieprzystąpienia stron do mediacji mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych.
 
Informacje na temat kosztach sądowych można, uzyskać zapoznając się z Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Z wysokością opłat za czynności adwokackie uregulowane Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. można zapoznać się na stronie: 
 
Mediator Anna Franecka