Na miłość nie ma gwarancji, nie ma również instrukcji obsługi. Natura z nas okrutnie zakpiła, dając nam złudzenie, że to, czego doświadczamy w początkowej fazie związku, nigdy się nie skończy, a jednak z czasem wiele się zmienia, a czasami kończy.

Razem, a jednak osobno. Znasz to prawda? Już nie ma wielogodzinnych rozmów, wspólnych spacerów, nie słyszysz „Jak Ci minął dzień?” Pojawia się rozczarowanie oraz złość na zmianę z obojętnością.

Czy wiesz, jak powstrzymać kryzysowy efekt domina?

Jeśli twój związek przezywa kryzys, pojawiają się konflikty, jesteś w trakcie rozwodu lub separacji w zależności od tego, jakie są twoje oczekiwania, czy chcesz popracować nad poprawą relacji, czy chcesz ustalić zasady rozstania, możesz skorzystać z coachingu relacji dla par i małżeństw lub z mediacji.

 

Coaching relacji kierowany jest do osób pozostających w bliskiej relacji, zarówno małżeństw, jak i wszystkich związków nieformalnych. W trakcie spotkań para może pracować nad budowaniem i pielęgnowaniem relacji oraz dążyć do większej satysfakcji ze wspólnego życia.

Coaching relacji jest przestrzenią, w której istnieje okazja do konstruktywnej rozmowy oraz możliwość wysłuchania siebie nawzajem, budowania porozumienia, wyrażania uczuć i poszukiwania wspólnego celu oraz do uświadomienia sobie przez partnerów wzajemnych potrzeb i oczekiwań.

Coaching relacji dla par i małżeństw może się okazać niezwykle pomocny, jeśli:

 • Twójzwiązek przechodzi kryzys;
 • Masz poczucie wypalenia w związku;
 • Ty i Twój partner nie potraficie ze sobą rozmawiać, często się kłócicie i nie potraficie dojść do porozumienia;
 • Ty i Twój partner chcecie dwóch rozbieżnych, ważnych dla Was rzeczy;
 • Twój związek jest na etapie ważnej decyzji lub wyboru drogi;
 • Chcesz wnieść nową energię do Twojego związku i poprawić jego jakość;

Czym jest mediacja?

Mediacja to jeden ze sposobów rozwiązywania sporów, w którym bezstronny mediator pomaga dojść do porozumienia osobom będącym w sytuacji konfliktowej. Mediacja koncentruje się na potrzebach i interesach uczestników konfliktu. Stwarza możliwość rozmowy w przyjaznej atmosferze. Mediacja to postępowanie dobrowolne.

Kim jest mediator?

Mediator jest bezstronny, nie opowiada się za żadną ze stron konfliktu i jednakowo pomaga stronom w poznaniu i wyrażeniu stanowiska odnośnie do danej kwestii.

Mediator pomaga:

 • Porozumieć się w atmosferze wzajemnego szacunku.
 • Dotrzeć do potrzeb i oczekiwań każdej ze stron.
 • Zrozumieć stanowisko drugiej strony.
 • Znaleźć rozwiązanie akceptowalne dla wszystkich.

Posiedzenia mediacyjne:

Jeśli strony wyrażają gotowość spotkania się ze sobą, dochodzi do sesji wspólnej stron z udziałem mediatora. Jeśli któraś ze stron z ważnego dla niej powodu nie wyraża zgody na spotkanie bezpośrednie z drugą stroną, jednakże dąży do porozumienia, istnieje możliwość prowadzenia mediacji pośredniej -wtedy mediator spotyka się wyłącznie oddzielnie z każdą ze stron, będąc pośrednikiem w przekazywaniu punktu widzenia i oczekiwań stron. W trakcie posiedzeń mediacyjnych, trwających zwykle od 1 do 1,5 godziny, strony wyjaśniają sobie najważniejsze dla nich kwestie oraz wspólnie poszukują rozwiązania konfliktu między nimi. Jeśli stronom uda się wyjaśnić przyczyny sporu, dojść do porozumienia bądź poczynić ustalenia na przyszłość (zależnie od rodzaju mediacji) - podpisują ugodę.

Zalety mediacji:

Mediacja, w zestawieniu z postępowaniem sądowym, wykazuje ogromną ilość zalet. Mediacja jest przyjazna -spotkanie na neutralnym gruncie i osoba mediatora jako przewodnika procesu pomaga nie tylko wypracować ugodę, ale również pozostać w zgodzie. Mediacja jest poufna -tajność jej przebiegu i wszystkich szczegółów chronione są prawnie, a mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa.

Mediacja jest przejrzysta -strony mogą otwarcie się wypowiadać, a przebieg mediacji jest prosty i całkowicie odformalizowany. Mediacja jest efektywna -oferuje olbrzymią ilość rozwiązań i pełną kontrolę stron nad jej przebiegiem. Mediacja jest szybka -jej przebieg jest elastyczny i uzależniony od woli i aktywności stron. Mediacja jest skuteczna -przerywa bieg terminów przedawnienia, a zakończona ugodą ma moc równą ugodzie zawartej przed sądem, która stanowi tytuł wykonawczy uprawniający do prowadzenia egzekucji. Mediacja jest tania -jej koszty w przeciwieństwie do kosztów sądowych są relatywnie nieduże i łatwe do skalkulowania.

Mediacje stosuje się nie tylko w konfliktach separacyjnych i rozwodowych, ale także po rozwodzie czy separacji w kwestiach dotyczących:

 • ustalenia zasad opieki nad dziećmi,
 • ustalenia szczegółowych zasad kontaktów dzieci z rodzicem, z którym nie mieszkają pod wspólnym dachem,
 • ustalenia zasad kontaktów pomiędzy dziećmi i innymi członkami rodziny (na przykład z dziadkami),
 • uregulowania spraw alimentacyjnych oraz innych spraw finansowych lub majątkowych.

W drodze porozumienia pomiędzy rodzicami może powstać szczegółowy plan opieki rodzicielskiej i zasad jej sprawowania po rozwodzie wraz z kalendarzem spotkań rodzica z dzieckiem, określeniem potrzeb dziecka i zasad ich finansowania.

W konfliktach związanych z rozstaniem rodziców, w których oprócz małżonków zaangażowane są również małoletnie dzieci, mediator dba, aby potrzeby dziecka były w możliwie najefektywniejszy sposób zaspokojone.

Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego. Strony podpisują ugodę.

W przypadku gdy strona, po zawarciu ugody, w ramach mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację, wystąpi do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody, mediator składa protokół w sądzie, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej.

Sąd na wniosek strony niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem.

Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności.

Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, w całości lub części, tylko wtedy, gdy ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także, gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.