Mediacje pozasądowe

Mediacje w sprawach cywilnych: rodzinne, cywilne, ze stosunku pracy, gospodarcze są odpłatne. Koszty mediacji ponoszą strony mediacji.
Koszty mediacji pozasądowych obejmują:  
 • opłatę rejestracyjną za rozpoczęcie procedury mediacyjnej 100 zł (płaci strona zgłaszająca sprawę do mediacji).
 • opłatę mediacyjną.
Strona lub strony składające wniosek o przeprowadzenie mediacji są obowiązane uiścić opłatę rejestracyjną na rachunek bankowy: ING Bank Śląski 53 1050 1559 1000 0092 2270 8373 tytułem „opłata rejestracyjna imię i nazwisko”.
W przypadku niewniesienia opłaty rejestracyjnej mediator nie przystępuje do prowadzenia mediacji.
Postępowanie mediacyjne polega na przeprowadzeniu spotkań informacyjnych, odrębnie z każdą ze stron mediacji, a następnie na przeprowadzeniu spotkania wspólnego. Liczba spotkań wspólnych zależy od woli stron. Każde spotkanie jest odpłatne. Czas każdej sesji nie powinien przekraczać 2 godzin.
Na pierwszym spotkaniu wspólnym strony podpisują z mediatorem umowę o przeprowadzenie mediacji, w której określają wynagrodzenie mediatora, ewentualną liczbę spotkań, warunki płatności (która ze stron i w jakiej części ponosi koszty mediacji).
 

Opłata mediacyjna w sprawach o prawa niemajątkowe oraz w sprawach rodzinnych wynosi

od każdej ze stron :

 • 150 zł - spotkanie wstępne;
 • 150 zł –sesja mediacyjna w sprawie (trwającą do dwóch godzin);
 • 100 zł –każda następna rozpoczęta godzina danej sesji mediacyjnej.
 • 50 zł – spotkanie podczas którego strony podpisują porozumienie (czas trwania 30 minut)
 • 100 zł- sporządzenie porozumienia mediacyjnego (ugody sądowej)  
Przykładowe sprawy rodzinne (cena łączna):
 
Spotkanie w sprawie ustalenia wysokości świadczeń alimentacyjnych przy zgodnej woli dwóch stron - 300 zł (spotkanie do dwóch godzin+ przygotowanie ugody+ przygotowanie wniosku o zatwierdzenie ugody)
 
Spotkanie w sprawie ustalenia kontaktów przy zgodnej woli dwóch stron- 400 zł (spotkanie do dwóch godzin+ przygotowanie ugody+ przygotowanie wniosku o zatwierdzenie ugody)
 
Spotkanie w sprawie Rodzicielskiego Planu Wychowawczego przy zgodnej woli dwóch stron- 500 zł (spotkanie do trzech godzin+ przygotowanie ugody+ przygotowanie wniosku o zatwierdzenie)
 
Spotkanie w sprawie ustalenia warunków rozwodu przy zgodnej woli dwóch stron od 2 do 3 spotkań- 1200 zł (2-3 spotkań do dwóch godzin+ przygotowanie ugody mediacyjnej+ przygotowanie pozwu rozwodowego)
 
 

Mediacja cywilna z określona wartością przedmiotu sporu:

 • 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 600 złotych i nie więcej niż 5.000 złotych za całość postępowania mediacyjnego. 
 • Do każdej sesji mediacyjnej  doliczane są zryczałtowane koszty lokalu i opłaty kancelaryjnej w kwocie 100 zł.
 • 200 zł sporządzenie porozumienia mediacyjnego (ugody sądowej)
 
Wartość przedmiotu sporu strony określają wspólnie.
W przypadku rezerwacji terminu i niestawiennictwa stron odrębnie naliczane są koszty np. dojazdu, wynajmu pomieszczeń.
Jeżeli w danej mediacji prowadzone są sprawy majątkowe i niemajątkowe, koszty mediacji są sumowane.
Odrębnie naliczane są koszty np. opinii ekspertów i biegłych.
 
 
Opłaty związane z mediacją strony wpłacają gotówką albo przelewem na konto:
ING Bank Śląski 53 1050 1559 1000 0092 2270 8373  z dopiskiem „Oplata za mediację” z imieniem i nazwiskiem stron. W przypadku dokonania przelewu strony są zobowiązane okazać jego potwierdzenie.
 
Opłaty powinny być dokonane po spotkaniach informacyjnych przez każdą ze stron i przed spotkaniem wspólnym. 
 
 

Mediacje sądowe

W przypadku mediacji skierowanej przez Sąd opłatę, wydatki i koszty postępowania mediacyjnego rozlicza mediator według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym z dnia 20 czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 921):
W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.
W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.
Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:
przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
 1. wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;
 2. korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.
 3. W razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych. 

Wynik mediacji nie ma wpływu na wynagrodzenie mediatora.