Bezwzględnym warunkiem rozpoczęcia mediacji, jest wola stron w dążeniu do porozumienia.

Koszty mediacji pozasądowych obejmują

  • Opłatę rejestracyjną za rozpoczęcie procedury mediacyjnej 150 zł (płaci strona zgłaszająca sprawę do mediacji).
  • Strona lub strony składające wniosek o przeprowadzenie mediacji są obowiązane uiścić opłatę rejestracyjną na rachunek bankowy: ING Bank Śląski 53 1050 1559 1000 0092 2270 8373 tytułem „opłata rejestracyjna imię i nazwisko”.
  • W przypadku niewniesienia opłaty rejestracyjnej mediator nie przystępuje do prowadzenia mediacji.
  • Spotkanie informacyjne poświęcone jest omówieniu zasad mediacji, określeniu przedmiotu sporu, ustaleniu sposobu płatności, podpisaniu umowy o mediację. Spotkanie trwa 1h.
  • Posiedzenie mediacyjne oznacza: spotkanie indywidualne, spotkanie wspólne lub posiedzenie on-line. Rozmowy telefoniczne dotyczące kwestii merytorycznych (a nie organizacyjnych) traktowane są jak posiedzenie mediacyjne.
  • W zależności od ustaleń ze stronami pierwsze posiedzenie mediacyjne odbywa się indywidualnie z każdą ze stron lub wspólnie.
  • Opłaty związane z mediacją, strony wpłacają bezpośrednio na spotkaniu -gotówką lub w przypadku zgody mediatora przelewem bankowym.
  • Ugodę mediacyjną oraz pozostałe dokumenty, strony otrzymują po uiszczeniu opłaty.
  • Wynik mediacji nie ma wpływu na wynagrodzenie mediatora.
  • Zaświadczenie o zgłoszeniu do mediacji, mediator wydaje wyłącznie po nawiązaniu kontaktu z drugą stroną i otrzymaniu od niej zgody lub odmowy na mediację.

Koszty mediacje w sprawach wszczętych na podstawie skierowania sądu

Koszty mediacji w sprawach cywilnych wszczętych na podstawie skierowania sądu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r.

W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie następujących kosztów:

przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;

korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.

W razie nieprzystąpienia stron do mediacji mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych.

Czas trwania 1 posiedzenia mediacyjnego do 1,5 h

Koszty mediacji pozasądowych

Strona lub strony składające wniosek o przeprowadzenie mediacji są obowiązane uiścić opłatę rejestracyjną na rachunek bankowy: ING Bank Śląski 53 1050 1559 1000 0092 2270 8373 tytułem „opłata rejestracyjna imię i nazwisko” w wysokości 150 zł.

Opłaty od każdej ze stron

Spotkanie informacyjne

1 h

150 zł

Każda kolejna rozpoczęta godzina

100 zł

Spotkanie indywidualne

1 h

150 zł

Każda kolejna rozpoczęta godzina

100 zł

Mediacje w sprawie ustalenia alimentów

Spotkanie do 2 h

200 zł

Każda kolejna rozpoczęta godzina

100 zł

Każde kolejne spotkanie do 2 h

150 zł

Każda kolejna rozpoczęta godzina

100 zł

Mediacje w sprawie ustalenia kontaktów

Spotkanie do 2 h

300 zł

Każda kolejna rozpoczęta godzina

100 zł

Każde kolejne spotkanie do 2 h

150 zł

Każda kolejna rozpoczęta godzina

100 zł

Mediacje w sprawie rodzicielskiego planu wychowawczego

Spotkanie do 2 h

400 zł

Każda kolejna rozpoczęta godzina

100 zł

Każde kolejne spotkanie do 2 h

150 zł

Każda kolejna rozpoczęta godzina

100 zł

Mediacje w sprawie ustalenia warunków rozwodu

Spotkanie do 2 h

600 zł

Każda kolejna rozpoczęta godzina

100 zł

Każde kolejne spotkanie do 2 h

150 zł

Każda kolejna rozpoczęta godzina

100 zł

Mediacje w sprawie podziału majątku

Spotkanie do 2 h

800 zł

Każda kolejna rozpoczęta godzina

100 zł

Każde kolejne spotkanie do 2 h

150 zł

Każda kolejna rozpoczęta godzina

100 zł

       

Pozostałe sprawy rodzinne

Spotkanie do 2 h

200 zł

Każda kolejna rozpoczęta godzina

100 zł

Każde kolejne spotkanie do 2 h

150 zł

Każda kolejna rozpoczęta godzina

100 zł

Mediacje pojednawcze

Spotkanie do 2 h

150 zł

Każda kolejna rozpoczęta godzina

100 zł

Każde kolejne spotkanie do 2 h

150 zł

Każda kolejna rozpoczęta godzina

100 zł

Mediacje cywilne

Spotkanie do 2 h

400 zł

Każda kolejna rozpoczęta godzina

100 zł

Każde kolejne spotkanie do 2 h

150 zł

Każda kolejna rozpoczęta godzina

100 zł

Mediacje z zakresu prawa pracy

 

Spotkanie do 2 h

400 zł

Każda kolejna rozpoczęta godzina

100 zł

Każde kolejne spotkanie do 2 h

150 zł

Każda kolejna rozpoczęta godzina

100 zł

Mediacje gospodarcze

 

Spotkanie do 2 h

1000 zł

Każda kolejna rozpoczęta godzina

100 zł

Każde kolejne spotkanie

300 zł

Każda kolejna rozpoczęta godzina

100 zł