Bezwzględnym warunkiem rozpoczęcia mediacji, jest wola stron w dążeniu do porozumienia.

  

Koszty mediacji pozasądowych/na podstawie umowy o mediację

-Koszty mediacji pozasądowych obejmują: opłatę rejestracyjną, opłatę wstępną, opłatę w zależności od ilości godzin przeznaczonych na mediację. 

Koszty mediacji umownych ustalane są w zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy, liczby spotkań i uczestników. Co do zasady strony ponoszą koszty mediacji po połowie. Istnieje również możliwość innego sposobu podziału kosztów pomiędzy stronami, np. poprzez uregulowania kosztów w całości przez jedną ze stron.

Opłata rejestracyjna – 150,00 zł

Opłata rejestracyjna pobierana jest niezależnie od rodzaju sprawy. Obejmuje koszty administracyjne oraz zaproszenie na mediację drugiej strony poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny. Opłata wstępna jest bezzwrotna i niezależna od zgody drugiej strony na mediację.

Strona lub strony składające wniosek o przeprowadzenie mediacji są obowiązane uiścić opłatę rejestracyjną na rachunek bankowy: ING Bank Śląski 53 1050 1559 1000 0092 2270 8373 tytułem „opłata rejestracyjna imię i nazwisko”.

W przypadku niewniesienia opłaty rejestracyjnej mediator nie przystępuje do prowadzenia mediacji.

Opłaty za mediację

Opłaty za mediację, strony wpłacają przelewem bankowym przed pierwszym spotkaniem na rachunek bankowy: ING Bank Śląski 53 1050 1559 1000 0092 2270 8373 tytułem „opłata za mediację, imię i nazwisko” lub w przypadku zgody mediatora bezpośrednio na spotkaniu -gotówką lub kartą.

W przypadku dokonania przelewu opłaty za mediację (zgodnie z cennikiem mediacji) strony są zobowiązane okazać jego potwierdzenie.

Wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków są niezależne od wyniku sprawy, w tym odstąpienia od mediacji przez którąkolwiek ze stron.

 

 

W sprawach niemajatkowych oraz w sprawach z okresloną wartościa przedmiotu sporu do 30.000,00 zł

Pierwsze  spotkanie 400 zł/strona
Kazde kolejne spotkanie 200,00 zł/strona.
 
W sprawach z okresloną wartościa przedmiotu sporu  od 30.001,00 do 70.000,00 zł
Pierwsze spotkanie 500,00 zł/strona
Każde kolejne 250,00 zł/strona
 
W sprawach z okresloną wartościa przedmiotu sporu  od 70.001,00 do 100.000,00 zł
Pierwsze spotkanie 600,00 zł/strona
Kazde kolejne spotkanie 300,00 zł/strona
 
W sprawach z określnoą wartością przedmiotu sporu od 100.001,00 zł
Pierwsze spotkanie 700,00 zł/strona
Kazde kolejne spotkanie 350,00 zł/strona
 
W sprawach z określnoą wartością przedmiotu sporu od 200.001,00 zł
Pierwsze spotkanie 800,00 zł/strona
Każde kolejne 400,00 zł/strona
 
W sprawach z określnoą wartością przedmiotu sporu od 300,001,00 zł
Pierwsze spotkanie 1.000,00 zł/strona
Kazde kolejne 500,00 zł/strona
 
W sprawach z okreslona wartościa przedmiotu sporu powyżej 1.000.000,00
Pierwsze spotkanie 1.500,00 zł/strona
Każde kolejne spotkanie 800,00 zł/strona
 
W sprawach z okreslnoą wartością przedmiotu sporu powyżej 5.000,00 zł
Pierwsze spotkanie 2.000,00 zł/strona
Kazde kolejne 1.000,00 zł/strona
 
 
 
 
 Koszty mediacje w sprawach wszczętych na podstawie skierowania sądu

Koszty mediacji w sprawach cywilnych wszczętych na podstawie skierowania sądu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r.

W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie następujących kosztów:

przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;

korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.

W razie nieprzystąpienia stron do mediacji mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

W przypadku rezerwacji terminu i niestawiennictwa, strony zobowiązane są do zapłaty kwoty 100 zł oraz zwrotu wydatków poniesionych przez mediatora [koszty dojazdu, wynajmu pomieszczeń, etc.] w przypadku mediacji umownych, zaś w przypadku mediacji sądowych zwrotu wydatków mediatora w wysokości nieprzekraczającej 70zł.

Spotkanie informacyjne poświęcone jest omówieniu zasad mediacji, określeniu przedmiotu sporu, ustaleniu sposobu płatności, podpisaniu umowy o mediację. Spotkanie trwa 1h.

Posiedzenie mediacyjne oznacza: spotkanie indywidualne, spotkanie wspólne lub posiedzenie on-line. Rozmowy telefoniczne dotyczące kwestii merytorycznych (a nie organizacyjnych) traktowane są jak posiedzenie mediacyjne.

W zależności od ustaleń ze stronami pierwsze posiedzenie mediacyjne odbywa się indywidualnie z każdą ze stron lub wspólnie.

Czas trwania 1 posiedzenia mediacyjnego 1 h. Każda kolejna rozpoczęta godzina mediacji traktowana jest jako kolejne posiedzenie mediacyjne. Istnieje możliwość zaplanowania kilku posiedzeń jednego dnia.: - posiedzenia indywidualne z każdą ze stron, -spotkania wspólne

Zaświadczenie o zgłoszeniu do mediacji, mediator wydaje wyłącznie po nawiązaniu kontaktu z drugą stroną i otrzymaniu od niej zgody lub odmowy na mediację.