Bezwzględnym warunkiem rozpoczęcia mediacji, jest wola stron w dążeniu do porozumienia.

  

Koszty mediacji pozasądowych/na podstawie umowy o mediację

-Koszty mediacji pozasądowych obejmują: opłatę rejestracyjną, opłatę wstępną, opłatę w zależności od ilości godzin przeznaczonych na mediację. 

Koszty mediacji umownych ustalane są w zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy, liczby spotkań i uczestników. Co do zasady strony ponoszą koszty mediacji po połowie. Istnieje również możliwość innego sposobu podziału kosztów pomiędzy stronami, np. poprzez uregulowania kosztów w całości przez jedną ze stron.

Opłata rejestracyjna – 150,00 zł

Opłata rejestracyjna pobierana jest niezależnie od rodzaju sprawy. Obejmuje koszty administracyjne oraz zaproszenie na mediację drugiej strony poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny. Opłata wstępna jest bezzwrotna i niezależna od zgody drugiej strony na mediację.

Strona lub strony składające wniosek o przeprowadzenie mediacji są obowiązane uiścić opłatę rejestracyjną na rachunek bankowy: ING Bank Śląski 53 1050 1559 1000 0092 2270 8373 tytułem „opłata rejestracyjna imię i nazwisko”.

W przypadku niewniesienia opłaty rejestracyjnej mediator nie przystępuje do prowadzenia mediacji.

Opłaty za mediację

Opłaty za mediację, strony wpłacają przelewem bankowym przed pierwszym spotkaniem na rachunek bankowy: ING Bank Śląski 53 1050 1559 1000 0092 2270 8373 tytułem „opłata za mediację, imię i nazwisko” lub w przypadku zgody mediatora bezpośrednio na spotkaniu -gotówką lub kartą.

W przypadku dokonania przelewu opłaty za mediację (zgodnie z cennikiem mediacji) strony są zobowiązane okazać jego potwierdzenie.

Wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków są niezależne od wyniku sprawy, w tym odstąpienia od mediacji przez którąkolwiek ze stron.

 

Opłaty za mediację w sprawach niemajątkowych:

Spotkanie indywidualne: pierwsza godzina spotkania  150 zł/strona, każda kolejna rozpoczęta godzina spotkania 100 z/stronał.

Mediacje lub spotkanie informacyjne wspólne:

Pierwsze spotkanie:pierwsza godzina spotkania  150 zł/strona, każda kolejna rozpoczęta godzina spotkania 100 zł/strona.

Każde kolejne spotkanie: każda rozpoczęta godzina spotkania 100 zł/strona.

Mediacje on-line: każda rozpoczęta godzina 150,00 zł strona konfliktu

Spotkanie indywidualne on-line: każda rozpoczęta godzina 150,00 zł

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orientacyjne koszty mediacji umownych
przy zgodnej woli stron:

 

 Mediacja w sprawie alimentów.

500,00 
Mediacja w sprawie ustalenia kontaktów z dzieckiem.           700,00  

Mediacja w sprawie rodzicielskiego planu wychowawczego (ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, kontakty z dzieckiem, wysokość świadczeń alimentacyjnych)

    700,00
Mediacja w sprawie miejsca zamieszkania dziecka.   300,00
Porozumienie w sprawie warunków rozwodu/bez podziału majątku (wraz z rodzicielskim planem wychowawczym)     1.100,00
Ugoda w sprawie cywilnej bez WPS    700,00
W pozostałych sprawach opłata ustalana będzie indywidualnie jednak nie mniej niż:     500,00
 

Opłaty za mediację w sprawach majątkowych z określoną wartością przedmiotu sporu:

Koszty obejmują do 2 posiedzeń mediacyjnych w sprawach o WPS poniżej 50.000 zł; do 4 posiedzeń w sprawach o WPS powyżej 50.000 zł do 2.000.000 zł; do 10 posiedzeń w sprawach powyżej 2.000.000 zł. Dodatkowe posiedzenia płatne wg opłat za mediację w sprawach niemajątkowych.

do 1500 zł – 300 zł

powyżej 1500 zł do 5000 zł – 450 zł

powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 900 zł

powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 1.800 zł

powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 2.700 zł

powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 5.400 zł

powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 7.500 zł

powyżej 5 000 000 zł – 12.500 zł.

 

Koszty mediacje w sprawach wszczętych na podstawie skierowania sądu

Koszty mediacji w sprawach cywilnych wszczętych na podstawie skierowania sądu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r.

W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie następujących kosztów:

przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;

korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.

W razie nieprzystąpienia stron do mediacji mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

W przypadku rezerwacji terminu i niestawiennictwa, strony zobowiązane są do zapłaty kwoty 100 zł oraz zwrotu wydatków poniesionych przez mediatora [koszty dojazdu, wynajmu pomieszczeń, etc.] w przypadku mediacji umownych, zaś w przypadku mediacji sądowych zwrotu wydatków mediatora w wysokości nieprzekraczającej 70zł.

Spotkanie informacyjne poświęcone jest omówieniu zasad mediacji, określeniu przedmiotu sporu, ustaleniu sposobu płatności, podpisaniu umowy o mediację. Spotkanie trwa 1h.

Posiedzenie mediacyjne oznacza: spotkanie indywidualne, spotkanie wspólne lub posiedzenie on-line. Rozmowy telefoniczne dotyczące kwestii merytorycznych (a nie organizacyjnych) traktowane są jak posiedzenie mediacyjne.

W zależności od ustaleń ze stronami pierwsze posiedzenie mediacyjne odbywa się indywidualnie z każdą ze stron lub wspólnie.

Czas trwania 1 posiedzenia mediacyjnego 1 h. Każda kolejna rozpoczęta godzina mediacji traktowana jest jako kolejne posiedzenie mediacyjne. Istnieje możliwość zaplanowania kilku posiedzeń jednego dnia.: - posiedzenia indywidualne z każdą ze stron, -spotkania wspólne

Zaświadczenie o zgłoszeniu do mediacji, mediator wydaje wyłącznie po nawiązaniu kontaktu z drugą stroną i otrzymaniu od niej zgody lub odmowy na mediację.