Bezwzględnym warunkiem rozpoczęcia mediacji, jest wola stron w dążeniu do porozumienia.

Koszty mediacji pozasądowych obejmują:

  • Opłatę rejestracyjną za rozpoczęcie procedury mediacyjnej 150 zł (płaci strona zgłaszająca sprawę do mediacji).
  • Strona lub strony składające wniosek o przeprowadzenie mediacji są obowiązane uiścić opłatę rejestracyjną na rachunek bankowy: ING Bank Śląski 53 1050 1559 1000 0092 2270 8373 tytułem „opłata rejestracyjna imię i nazwisko”.
  • W przypadku niewniesienia opłaty rejestracyjnej mediator nie przystępuje do prowadzenia mediacji.
  • Spotkanie informacyjne poświęcone jest omówieniu zasad mediacji, określeniu przedmiotu sporu, ustaleniu sposobu płatności, podpisaniu umowy o mediację. Spotkanie trwa 1h.
  • Posiedzenie mediacyjne oznacza: spotkanie indywidualne, spotkanie wspólne lub posiedzenie on-line. Rozmowy telefoniczne dotyczące kwestii merytorycznych (a nie organizacyjnych) traktowane są jak posiedzenie mediacyjne.
  • W zależności od ustaleń ze stronami pierwsze posiedzenie mediacyjne odbywa się indywidualnie z każdą ze stron lub wspólnie.
  • Opłaty związane z mediacją, strony wpłacają bezpośrednio na spotkaniu -gotówką lub w przypadku zgody mediatora przelewem bankowym.
  • Ugodę mediacyjną oraz pozostałe dokumenty, strony otrzymują po uiszczeniu opłaty.
  • Wynik mediacji nie ma wpływu na wynagrodzenie mediatora.
  • Zaświadczenie o zgłoszeniu do mediacji, mediator wydaje wyłącznie po nawiązaniu kontaktu z drugą stroną i otrzymaniu od niej zgody lub odmowy na mediację.

Koszty mediacji sądowych reguluje:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym. Należność za przeprowadzenie mediacji, mediator pobiera bezpośrednio od stron.

Tabela opłat   

Mediacje pozasądowe

Opłata administracyjna

wnoszona przez stronę zgłaszającej sprawę do mediacji

150 zł

Strona lub strony składające wniosek o przeprowadzenie mediacji są obowiązane uiścić opłatę rejestracyjną na rachunek bankowy: ING Bank Śląski 53 1050 1559 1000 0092 2270 8373 tytułem „opłata rejestracyjna imię i nazwisko”.

Konsultacja

Pierwsza godzina

150 zł

Każda kolejna rozpoczęta godzina

60 zł

Opłaty od każdej ze stron:

Spotkanie informacyjne

1h

150 zł

Każda kolejna godzina spotkania informacyjnego

60 zł

Posiedzenie wstępne

(spotkania indywidualne)

Pierwsza godzina

150 zł

Każda kolejna rozpoczęta godzina posiedzenia/spotkania

100 zł

Posiedzenie mediacyjne (wspólne)

Pierwsza godzina

150 zł

Każda kolejna rozpoczęta godzina posiedzenia

100 zł

 

 

 

 

Opłaty dodatkowe:

 

Sporządzenie ugody w sprawie alimentów + wniosek o zatwierdzenie

100 zł

 

   

Sporządzenie ugody w sprawie miejsca pobytu dziecka + wniosek o zatwierdzenie ugody

100 zł

   

Sporządzenie ugody w sprawie kontaktów + wniosek o zatwierdzenie

300 zł

   

Sporządzenie ugody w sprawie rodzicielskiego planu wychowawczego + wniosek o zatwierdzenie

300 zł

   

Sporządzenie porozumienia w sprawie warunków rozwodu (bez podziału majątku)

600 zł

   

Pozostałe dokumenty

100 zł A4

   

Sporządzenie ugody w sprawach z określoną wartością przedmiotu sporu

600 zł 

w.sprawach z określoną wartością przedmiotu sporu na pierwszym spotkaniu pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 1% wartości przedmiotu sporu (nie więcej niż 5.000,00 zł od strony).

 

Zaświadczenie

50 zł

   

Całkowity koszt mediacji = kwota wynikająca z ilości godzin oraz ilości posiedzeń mediacyjnych od każdej ze stron + cena za sporządzenie dokumentu zgodnie z umową. 

W sprawach z określoną wartością przedmiotu sporu całkowity koszt mediacji = kwota wynikająca z ilości godzin oraz ilości posiedzeń mediacyjnych od każdej ze stron + 1% wartości przedmiotu sporu + cena za sporządzenie dokumentu zgodnie z umową.

Mediacje sądowe:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym

W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego. 

Jedno posiedzenie trwa do 1,5 h.

W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

Jedno posiedzenie trwa do 1,5h

 

Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:

1) przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

2) wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;

3) korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.

W razie nieprzystąpienia stron do mediacji mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych.

Należność za przeprowadzenie mediacji, mediator pobiera bezpośrednio od stron.

Dodatkowe spotkania, telekonferencje, nieuregulowane w rozporządzeniu – (wyłącznie na wniosek stron), opłata zgodnie z cennikiem mediacji pozasądowych.