Business coaching-   200 zł/h
 
Coaching rodzicielski-  160 zł/h
 
Coaching relacji partnerskich-   180 zł/h
 
Life coaching-    160 zł/h