Szkolenie: „Konflikty w miejscu pracy i sposoby ich rozwiązywania. Mediacja pracownicza”

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy na temat konfliktu w miejscu pracy –po czym rozpoznać konflikty, jakie są źródła ich powstawania, jak rozwija się konflikt i jaki jest cykl życia konfliktu, a także jakie są główne strategie postępowania w sytuacji konfliktowej. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz możliwości skorzystania z pomocy bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej, jaką jest mediator. Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzy na temat roli i zadań mediatora, podstaw jego interwencji, procedury podania sporu pod mediację oraz korzyści wynikających z polubownego rozwiązania sporów i umiejętnego zarządzania konfliktem w organizacji.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia

 • Konflikt w miejscu pracy, czym jest, jakie są jego źródła
 • Rodzaje konfliktów – konflikty jawne i ukryte.
 • Konflikty indywidualne i zespołowe
 • Konflikt dobry czy zły?
 • Postawy wobec konfliktu, stres a konflikt, postawy życiowe według Harrisa,
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Komunikacja w konflikcie
 • Mediacja – wsparcie osoby trzeciej w rozwiązywaniu konfliktów
 • Istota i zasady mediacji
 • Rola mediatora
 • Zadania mediatora
 • Przebieg mediacji i jej etapy
 • Korzyści z mediacji dla organizacji
 • Wprowadzenie mediacji w miejsce pracy
 • Procedura mediacji - czyli jak skutecznie poddać spór w miejscu pracy pod mediację

 

Metoda:

Warsztaty: ćwiczenia, demonstracje, odgrywanie ról, studia przypadków, wprowadzenia w postaci mini wykładów. Każda osoba otrzymuje informację zwrotną i ma możliwość odbycia konsultacji indywidualnych.

 

Czas trwania szkolenia 8h

Możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego.

W przypadku szkoleń zamkniętych cena uzgadniana jest indywidulanie.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

  

Szkolenie: „Mediacja w biznesie – skuteczna metoda rozwiązywania sporów gospodarczych”

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom tematyki mediacji, czyli alternatywnej do sądu metody rozwiązywania sporów, a w szczególności: na czym polega mediacja, jaka jest rola mediatora, jakie sprawy szczególnie nadają się do mediacji, jak wykorzystać tę instytucję kiedy liczy się czas i koszty, ważne są relacje z drugą stroną, nie ma pewności co do rozstrzygnięcia sądu. Uczestnicy poznają procedurę poddania sporu pod mediację umowną i sądową, praktyczne aspekty dotyczące wyboru mediatora, zawierania umów o mediację i formułowania klauzul mediacyjnych. Dzięki szkoleniu zdobędą niezbędną w biznesie wiedzę o skutecznej, taniej i szybkiej metodzie rozwiązywania sporów, opartej na poufności i pełnej dobrowolności, dzięki której możliwe jest faktyczne zakończenie konfliktu na zasadzie „wygrany-wygrany”, zachowanie pozytywnego wizerunku firmy i jej dobrego mienia, uniknięcie długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych oraz skutków eskalacji konfliktów.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia

 • Konflikt w biznesie
 • Źródła powstawania konfliktów
 • Negatywny i pozytywny wymiar konfliktu
 • Zachowania stron w konflikcie
 • Sposoby rozwiązywania sporów
 • Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów
 • Istota i zasady mediacji
 • Rola i zadania mediatora
 • Przebieg mediacji i jej etapy
 • Ugoda w mediacji – charakter prawny
 • Uregulowania prawne mediacji
 • Mediacja przedsądowa (umowna) – możliwości rozwiązywania sporów bez sądu
 • Mediacja sądowa
 • Wskazania do mediacji – czyli kiedy warto mediować
 • Korzyści z mediacji dla stron
 • Procedura mediacji - czyli jak skutecznie poddać spór pod mediację
 • Umowa stron o mediację i wniosek o mediację
 • Uczestnicy mediacji – kto powinien i kto może uczestniczyć w mediacji
 • Mediacja on-line – kiedy można z niej skorzystać
 • Koszty mediacji
 • Klauzule mediacyjne w kontraktach
 • Wybór mediatora – czym należy się kierować przy powołaniu mediatora.

Metoda:

Warsztaty: ćwiczenia, demonstracje, odgrywanie ról, studia przypadków, wprowadzenia w postaci mini wykładów. 

 

Czas trwania szkolenia 8h

Możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego.

W przypadku szkoleń zamkniętych cena uzgadniana jest indywidulanie.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

 

 Szkolenie: „Mediacje pracownicze- zarzadzanie w sytuacji konflikty”

Cel szkolenia:

Szkolenie pozwala nabyć kompetencje w zakresie zarządzania pracownikami tak, aby mogli samodzielnie rozwiązywali swoje konflikty. Spory dotyczące oceny i organizacji pracy, dyscypliny, podziału zadań czy kompetencji, dyskryminacji, mobbingu, molestowania seksualnego, zwolnień należą do porządku dziennego w większości organizacji. Zdarza się, że trafiają do sądu pracy. Rozstrzyganie konfliktów za pracowników, czyli podejmowanie za nich decyzji odnośnie rozwiązania, prawie zawsze kończy się fiaskiem. Niezależnie od tego, jak bardzo arbiter stara się być sprawiedliwym, po wydaniu „wyroku” od szefa czy dyrektora personalnego, podobnie jak z sądu, wychodzą wygrany i przegrany. W większości przypadków powoduje to dalsze nasilenie konfliktu, a długofalowo pracownicy przestają być samodzielni, jak również czują się zwolnieni z odpowiedzialności za rozwiązywanie swoich problemów.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest menadżerom oraz tym, którzy w trakcie swojej pracy zajmują się rozwiązywaniem konfliktów pracowniczych, zwłaszcza kadrze działów personalnych, prawnych i relacji pracowniczych.

Program:

 • Konflikt: diagnoza i dynamika
 • Rozpoznawanie stanowisk i interesów stron
 • Wprowadzenie do mediacji: zasady mediacji, role mediatora
 • Narzędzia rozwiązywania konfliktów
 • Praktyczny trening umiejętności mediacyjnych
 • Uwarunkowania prowadzenia mediacji w organizacjach
 • Systemy zarządzania konfliktem
 • Wdrażanie mediacji w organizacji
 • Mediacje pracownicze związane z mobbingiem

 

Metoda:

Warsztaty: ćwiczenia, demonstracje, odgrywanie ról, studia przypadków, wprowadzenia w postaci mini wykładów. 

 

Czas trwania szkolenia 8h

Możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego.

W przypadku szkoleń zamkniętych cena uzgadniana jest indywidulanie.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.