ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Szkolenie pozwala nabyć wiedzę w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz kompetencje w zakresie zarządzania pracownikami tak, aby ci samodzielnie rozwiązywali swoje konflikty. 
 
GRUPA DOCELOWA:
Szkolenie dedykowane jest menadżerom oraz tym, którzy w trakcie swojej pracy zajmują się rozwiązywaniem konfliktów pracowniczych, zwłaszcza kadrze działów personalnych, prawnych i relacji pracowniczych.
 
PROGRAM:
Konflikt: diagnoza i dynamika
Rozpoznawanie stanowisk i interesów stron
Wprowadzenie do mediacji: zasady mediacji, role mediatora
Narzędzia rozwiązywania konfliktów
Praktyczny trening umiejętności mediacyjnych
Uwarunkowania prowadzenia mediacji w organizacjach
Systemy zarządzania konfliktem
Wdrażanie mediacji w organizacji
 
METODA:
Warsztaty: ćwiczenia, demonstracje, odgrywanie ról, studia przypadków, wprowadzenia w postaci mini wykładów. Każda osoba otrzymuje informację zwrotną i ma możliwość odbycia konsultacji indywidualnych.
 
INFORMACJE DODATKOWE:
Uczestnicy szkolenia „Mediacje pracownicze”: nauczą się jak wymagać i wspierać pracowników w samodzielnym i pokojowym znajdowaniu rozwiązań, otrzymają narzędzia pomocne w motywowaniu pracowników i budowaniu z nimi relacji opartej na współpracy i zaufaniu, nabędą umiejętności umożliwiające diagnozę sytuacji konfliktowej i wybór optymalnej ścieżki postępowania, poznają sposoby mediowania sporów w środowisku firmy co pozwoli na szybkie i skuteczne działanie w zakresie rozwiązywania konfliktów dotyczących oceny i organizacji pracy, dyscypliny, podziału zadań czy kompetencji, dyskryminacji, mobbingu, molestowania seksualnego, zwolnień należą do porządku dziennego w większości organizacji.
 
Anna Franecka
Trener, coach, mediator, facylitator
tel. 608044141