Zgłoszenie sprawy do mediacji

Mediacje cywilne - rodzinne, gospodarcze, pracownicze, oświatowe, społeczne itd. - kierowane są z sądów okręgowych i rejonowych (na podstawie postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji na wniosek strony/stron lub sędziego) lub prowadzone są na podstawie zgłoszenia osób prywatnych, firm, instytucji itd.Mediacje karne - kierowane są z sądów (na podstawie postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji na wniosek strony/stron lub sędziego), prokuratury, policji.Mediacje między nieletnim sprawcą czynu karalnego a pokrzywdzonym - kierowane z sądów rodzinnych na podstawie postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji na wniosek strony/stron lub sędziego.

Posiedzenia mediacyjne wstępne - informacyjne

Prowadzone są z każdą ze stron osobno. W trakcie tych spotkań, mediator informuje strony, na czym polega proces mediacji, jakimi kieruje się zasadami, jakie ma cele i jakie mogą osiągnąć korzyści z rozwiązania konfliktu na drodze mediacji. Mediator dowiaduje się, co jest przedmiotem sporu oraz jaki jest punkt widzenia strony na zaistniałą sytuację. Także, jakie według niej muszą zaistnieć warunki, aby było możliwe rozwiązanie konfliktu i zawarcie satysfakcjonującej obie strony ugody.

Posiedzenia mediacyjne

Jeśli strony wyrażają gotowość spotkania się ze sobą, dochodzi do sesji wspólnej stron przy udziale mediatora. Jeśli któraś ze stron z ważnego dla niej powodu nie wyraża zgody na spotkanie bezpośrednie z drugą stroną, jednakże dąży do porozumienia, istnieje możliwość prowadzenia mediacji pośredniej - wtedy mediator spotyka się wyłącznie oddzielnie z każdą ze stron, będąc pośrednikiem w przekazywaniu punktu widzenia i oczekiwań stron. W trakcie posiedzeń mediacyjnych, trwających zwykle 1-2 godzin, strony wyjaśniają sobie najważniejsze dla nich kwestie oraz wspólnie poszukują rozwiązania konfliktu między nimi. Jeśli stronom uda się wyjaśnić przyczyny sporu, dojść do porozumienia bądź poczynić ustalenia na przyszłość (zależnie od rodzaju mediacji) - podpisują ugodę.

Podpisywanie ugody

Podpisanie ugody stanowi istotny etap postępowania mediacyjnego, w którym ważną rolę odgrywa właściwe przygotowanie mediatora. Jest on, bowiem zobowiązany dopilnować realności i konkretności podpisywanego porozumienia, tak aby było ono zatwierdzone przez sąd. Jeśli stronom nie udaje się wypracować satysfakcjonującego je porozumienia, sprawa zostaje odesłana do organu, który przesłał sprawę do mediacji, w celu rozstrzygnięcia sprawy. Mediator uświadamia stronom ich możliwości i pozostałe sposoby rozwiązania konfliktu.