Mediacje pracownicze służą pozasądowemu rozwiązywaniu konfliktów między pracodawcą a pracownikiem.
Spory pracownicze dotyczą najczęściej:

  • rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia tj. z winy lub bez winy pracownika, przez pracownika z powodu szkodliwego wpływu pracy na jego zdrowie, upadłości firmy, czy naruszenia podstawowychpraw pracownikaprzez pracodawcę,
  • wypowiedzenia zawartych w umowie warunków pracy i płacy tj. wynagrodzenia za pracę, za godziny nadliczbowe, o urlop wypoczynkowy lub jego ekwiwalent pieniężny,
  • naruszenia zasady równego traktowania w miejscu pracy(formy dyskryminacji) tj.molestowanie seksualne i mobbing.