Społeczna Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone przez Radę w dniu 26 czerwca 2006

Przez mediację rozumie się dobrowolny i poufny proces, w którym...

Mediacja to jeden ze sposobów rozwiązywania sporów, w którym bezstronny mediator pomaga dojść do porozumienia osobom będącym w sytuacji konfliktowej. Mediacja koncentruje się na potrzebach i interesach uczestników konfliktu. Stwarza możliwość rozmowy w przyjaznej...

Mediator jest osobą bezstronną, neutralną dla stron konfliktu.
Za jego pomocą strony konfliktu wypracowują optymalne rozwiązanie.

Mediator pomaga:

  • Porozumieć się w atmosferze wzajemnego szacunku.
  • Dotrzeć do potrzeb i oczekiwań każdej ze stron.
  • Zrozumieć stanowisko...