Rozstanie, rozwód czy separacja to zawsze trudna decyzja. Tym trudniejsza, jeżeli do tej pory wspólnie wychowywaliście dzieci. 
Pamiętaj, że prawo do wychowania przez oboje rodziców jest niezbywalnym prawem dziecka, więc zanim podejmiesz decyzje, jak będzie wyglądała...

Mediacja- korzyści:

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo...

Jedną z zasad mediacji oprócz dobrowolności, bezstronności, neutralności jest zasada poufności.

Jest to zasada, która wiąże się z budowaniem poczucia bezpieczeństwa, zaufania oraz zachowaniem w tajemnicy wszystkich informacji ujawnionych w trakcie postepowania...

Z dniem 1 stycznia 2016 roku zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, której celem jest zachęcie stron do polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do...