Sytuacje konfliktowe pojawiają się w różnych sferach naszego życia: pomiędzy członkami rodziny, wewnątrz zakładu pracy, na linii pracodawca- pracownik, w relacjach biznesowych itp.

Część konfliktów rozwiązuje się samoistnie wraz ze zmianą sytuacji czy postawy uczestników...

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.  Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Jeżeli władza rodzicielska...

  • W waszej relacji narasta konflikt, niemożliwy do zrozumienia i rozwiązania?
  • Dążycie do poprawy relacji między sobą i lepszego porozumienia się, skutecznego rozwiązywania problemów?
  • Macie za sobą negatywne doświadczenia nieudanych związków swoich rodziców lub własnych...

Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.  Przez dostarczanie środków utrzymania...