Mediacje gospodarcze prowadzone są pomiędzy podmiotami gospodarczymi w obrębie sporów wnoszonych do Sądów Gospodarczych w zakresie:

 • sporów o zapłatę,
 • podziału spółek,
 • nieuczciwej konkurencji,
 • praw autorskich,
 • wykonywania zobowiązań umowy.

Czytaj...

Z dniem 1 stycznia 2016 roku zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, której celem jest zachęcie stron do polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do...

Mediacje cywilne prowadzone są pomiędzy osobami fizycznymi, osobami fizycznymi a podmiotami gospodarczymi lub innymi podmiotami wnoszonych do Sądów Cywilnych w zakresie:

 • podziału majątku,
 • podziału współwłasności,
 • sporów o zapłatę,
 • kontraktów menadżerskich.

Mediacje rodzinne to jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów między członkami rodziny.
Przedmiotem mediacji rodzinnych mogą być:

 • sprawy rozwodowe,
 • sposób sprawowania władzy rodzicielskiej po rozwodzie,
 • kontakty z dzieckiem,
 • miejsce zamieszkania dziecka,
 • wysokość...