Mediacje gospodarcze prowadzone są pomiędzy podmiotami gospodarczymi w obrębie sporów wnoszonych do Sądów Gospodarczych w zakresie:

  • sporów o zapłatę,
  • podziału spółek,
  • nieuczciwej konkurencji,
  • praw autorskich,
  • wykonywania zobowiązań umowy.

Czytaj...

Z dniem 1 stycznia 2016 roku zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, której celem jest zachęcie stron do polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do...

Mediacje cywilne prowadzone są pomiędzy osobami fizycznymi, osobami fizycznymi a podmiotami gospodarczymi lub innymi podmiotami wnoszonych do Sądów Cywilnych w zakresie:

  • podziału majątku,
  • podziału współwłasności,
  • sporów o zapłatę,
  • kontraktów menadżerskich.

Mediacje rodzinne to jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów między członkami rodziny.
Przedmiotem mediacji rodzinnych mogą być:

  • sprawy rozwodowe,
  • sposób sprawowania władzy rodzicielskiej po rozwodzie,
  • kontakty z dzieckiem,
  • miejsce zamieszkania dziecka,
  • wysokość...